Verkeersontwerpen.nl

Voorbeelden, tips en aanbevelingen

Fietsoversteken

Hieronder treft u voorbeelden aan van fietsoversteken. Ze staan gesorteerd op binnen of buiten de bebouwde kom (respectievelijk BIBEKOof BUBEKO). Er zijn varianten bij erftoegangswegen (ETW) of gebiedsontsluitingswegen (GOW) en ze kunnen haaks of parallel aan de hoofdrichting liggen.

De richtlijnen voor bebakening en markering geven aan dat wanneer een fietsoversteek in de voorrang zit deze voorzien is van blokmarkering (0,50×0,50) met haaientanden (driehoeksmarkering 0,50×0,50).

Hierbij maakt het niet uit of de oversteek parallel aan de hoofdrijbaan is of haaks op de hoofdrijbaan.

In de laatste situatie is het natuurlijk de vraag of de situatie geschikt is om de fietsers voorrang te geven op het kruisende verkeer. Vuistregel hierbij is dat ze bij een oversteek met een 50 km/u gebiedsontsluitingsweg geen voorrang krijgen.

Bij een 30 km/u erftoegangsweg hangt de voorrang af van het gegeven of het een hoofdfietsroute is die de ETW kruist of niet. Zo ja, dan mag de fietser voorrang krijgen. Zo nee, dan is er feitelijk geen sprake van een fietsoversteek, maar van een gelijkwaardig kruispunt.

Wanneer overstekende  fietsers géén voorrang hebben, om wat voor reden dan ook, dan wordt in principe géén markering toegepast. Alleen in uitzonderingssituaties kan er gebruik gemaakt worden van kanalisatie strepen (0,50×0,10).  Een dergelijke situatie is bijvoorbeeld wanneer de oversteek opstelvakken bij een VRI kruist of wanneer er scheef moet worden overgestoken.

Kleuren kunnen het verschil in voorrangssituatie duidelijk maken. Als de rode asfaltloper van het fietspad niet doorloopt over de oversteek, dan zal het voor de fietser duidelijker zijn dat hij of zij geen voorrang heeft.

Kanalisatiestrepen zijn er voor de fietsers. Blokmarkering is geeft voor zowel de fietser als voor het kruisende (gemotoriseerde) verkeer aan dat er een oversteek is waarbij de fietsers op de oversteek voorrang hebben. Hetgeen juridisch bekrachtigd wordt met de haaientanden en (eventueel) een bord B06.

Klik op de (VIEW MORE)-knop om in google-maps de locatie te zien.

 

© 2024 Verkeersontwerpen.nl

Thema door Anders Norén